< Ga terugSamenwerkende gemeenten in Dommelvallei: verbinden, betrekken en inspireren

Samenwerking tussen gemeenten kan zich afspelen op diverse niveaus. Samenvoeging tot een nieuwe gemeente, bestuurlijke en organisatorische samenwerking of bijvoorbeeld strategische alliantie. lees verder


De gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel hebben hun krachten gebundeld zowel als het gaat om organisatorische samenwerking (de Dienst Dommelvallei) als wel strategische samenwerking in het gebied Dommelvallei. Met dit laatste wordt het groene gebied tussen Eindhoven en Helmond bedoeld. Een gebied dat rijk is aan natuur, waar het prettig wo­nen en leven is en dat een belangrijke rol speelt als spil in het dynamische Brainport.

Strategische visie
Goed Werk adviseert en begeleidt deze drie gemeente bij de vorming en uitwerking van de strategische samenwerking in Dommelvallei. De vele kwaliteiten van het gebied - en het ver­binden daarvan - schept kansen en mogelijkheden. Uitdagingen en ambities die men wil delen en concretiseren in tastbare re­sultaten. Op basis van de strategische visie die Goed Werk aan de colleges van de drie gemeenten presenteerde, is dit proces in gang gezet. Een proces dat in aanvang het bij elkaar brengen van stakeholders betreft om zo de potentie en de kansen in het gebied in kaart te krijgen. Onder de noemer ‘Dom­melvallei verbindt’ zijn stakeholders, afkomstig uit alle geledingen van de samenleving in het gebied uitgenodigd voor een aantal themasessies. Onder andere ondernemers, bestuur­ders, vertegenwoordigers van inwoners, het onderwijs en de zorg- en welzijnssector zijn met elkaar in debat gegaan aan de hand van onderwerpen als ‘Economie en Brainport’, ‘Vrijetijdseconomie’, Natuur en milieu’ en Zorg en Welzijn’.

Gebiedsvisie
Ter voorbereiding van deze sessies hebben alle genodigden een, door Goed Werk Communicatie ontwikkelde, gebiedsvisie ont­vangen. Deze belicht het gebied in al haar facetten en geeft een eerste richting aan de kansrijke verbindingen tussen organisaties, bedrijven en personen die in Dommelvallei mogelijk zijn. Tijdens de vier druk bezochte themabijeenkomsten, geïnitieerd en begeleid door Goed Werk, is een eerste een stap gezet naar de strategische samenwerking in het gebied.

Communicatievisie
De benadering van Goed Werk om vertegenwoordigers met elkaar te verbinden is ingegeven door het feit dat de kracht van het gebied uiteindelijk wordt opgebracht door bedrijven, orga­nisaties en stakeholders. Zij zijn het die de ambities, kansen en mogelijkheden inhoud moeten geven. Door hen bij de vorming van Dommelvallei te betrekken, is direct ook draagvlak voor de strategische samenwerking in Dommelvallei verkregen. De op­brengsten van de ‘Dommelvallei verbindt’-sessies zijn gebundeld in een tweede publicatie: de inspirerende kracht van Dommel­vallei. Daarmee is een stevig fundament gelegd voor de verdere concretisering van de kansrijke mogelijkheden van Dommelvallei.

Opdracht: Overheidscommunicatie | Samenwerkingstraject | Strategie
Klant: Samenwerkende gemeenten in Dommelvallei (De gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel)
Jaar: 2014

Contact formulier

Goed Werk Communicatie

Kennedy Business Center
Kennedyplein 101 
5611ZS Eindhoven

040 2961909  
info@goedwerk.com